Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Wrth fewngofnodi i'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau rydych yn cytuno gyda'r amodau a'r telerau sy'n ymwneud â'ch defnydd o'r gwasanaeth hwnnw, fel y nodir isod. Mae'r amodau a'r telerau hyn yn berthnasol i ddarparu i chi'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau gan Grŵp y Post Brenhinol ccc ("Post Brenhinol"), y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn 100 Victoria Embankment, LLUNDAIN, EC4Y 0HQ. Lle mae'r amodau a'r telerau yn cyfeirio at "ni" neu "ein", maent yn cyfeirio at y Post Brenhinol a lle mae'r amodau a'r telerau hynny'n cyfeirio atoch "chi" neu "eich", maent yn cyfeirio at y cwsmer sy'n defnyddio'r gwasanaeth a ddarperir gennym ni.

Trwy gyrchu'r wefan hon, rydych yn cytuno gydag amodau a thelerau'r wefan  ac rydych yn cytuno gyda chymryd a defnyddio eich data yn unol â'r telerau a nodir ym Mholisi Preifatrwydd y wefan a'r amodau a'r telerau sy'n berthnasol i'r amrywiol wasanaethau a gaiff eu lletya ar y wefan. Ceir y Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau trwy'r wefan hon ac mae'n rhan o'r wefan hon ac mae'r amodau a'r telerau gwefan hyn ynglŷn â defnyddio a'r Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i'r defnydd a wnewch o'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau.

Defnydd a ganiateir o'r Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau

Ceir defnyddio'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau ar gyfer defnydd personol anfasnachol yn unig. Cewch ond ymgymryd â hanner cant (50) chwiliad gan ddefnyddio'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau mewn unrhyw gyfnod 24 awr. Ni chewch ddefnyddio'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau trwy ddefnyddio unrhyw lawrlwytho swmpus neu feddalwedd neu system lawrlwytho data awtomatig arall. Ni chewch ecsbloetio’r Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau yn fasnachol na'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas masnachol o gwbl. At hyn, ni chewch echdynnu, copïo, atgynhyrchu, ail-ddefnyddio, cyhoeddi na dosbarthu unrhyw ran o'r data a gewch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau ar unrhyw ffurf faterol (gan gynnwys llungopïo neu ei storio ar ffurf electronig) na'i ddefnyddio mewn unrhyw ffordd na chaniateir yn benodol gan yr amodau a'r telerau hyn.

Bydd unrhyw ddefnydd gennych chi o'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau er mantais fasnachol, neu mewn modd arall nad yw'n cydymffurfio gyda'r amodau a'r telerau hyn, yn cael ei gymryd o ddifrif gan y Post Brenhinol a byddwn yn cymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i amddiffyn y gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau rhag gweithgareddau o'r fath i amddiffyn ein hawliau eiddo deallusol. Bydd y Post Brenhinol yn cymryd y camau sydd eu hangen i warchod ei hawliau eiddo deallusol ac rydych yn cydnabod nad yw iawndal ynddo'i hunan yn ateb digonol, cyfiawn, teg neu briodol os byddwch yn torri unrhyw hawliau o'r fath.

Perchnogaeth data a deunyddiau

Y Post Brenhinol yw creawdwr a pherchennog, neu fel arall sydd ag awdurdod i ddefnyddio ac ecsbloetio'r databasau byddwch yn eu cyrchu wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau. Mae'r holl hawlfraint, hawliau databasau, nodau masnach a hawliau eiddo deallusol eraill yn y data a'r deunyddiau yn y gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau ym meddiant neu wedi eu trwyddedu i'r Post Brenhinol. Nid yw eich defnydd chi, a ganiateir, o'r Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau yn gweithredu fel aseiniad unrhyw rai o'r hawliau eiddo deallusol hyn gan y Post Brenhinol. Bydd y Post Brenhinol yn cymryd y camau sydd eu hangen i warchod ei hawliau eiddo deallusol ac rydych yn cydnabod nad yw iawndal ynddo'i hunan yn ateb digonol, cyfiawn, teg neu briodol os byddwch yn torri unrhyw hawliau o'r fath.

Eithriadau a chyfyngiadau

Mae'r data a ddarperir i chi dan y gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau hwn ar sail "fel y mae".
I'r hyd eithaf a ganiateir gan y gyfraith, mae'r Post Brenhinol:
- (a) yn eithrio holl gynrychioliadau a gwarantau sy'n ymwneud â darparu'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau hwn, gan gynnwys mewn perthynas ag unrhyw wallau neu wybodaeth a adawyd allan yn y data; a
- (b) yn eithrio holl atebolrwydd ar gyfer colled neu niwed yn deillio o neu mewn cysylltiad â'ch defnydd o'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau a'ch defnydd o unrhyw ddata a ddarperir i chi dan y gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau hwnnw. Mae hynny'n cynnwys, heb gyfyngiad, colled uniongyrchol, colli busnes neu elw (boed colled elw o'r fath yn union- neu anuniongyrchol, yn rhagweladwy, wedi codi yng nghwrs arferol pethau neu os ydych wedi hysbysu'r Post Brenhinol o bosibilrwydd colled o'r fath) a niwed anuniongyrchol, canlyniadol a chysylltiedig.

Serch hynny, nid yw'r Post Brenhinol yn eithrio na chyfyngu atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ei esgeulustra neu unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei gyfyngu neu ei eithrio dan y gyfraith.
Ni effeithir unrhyw rai o'ch hawliau statudol fel cwsmer na ellir eu heithrio neu eu cyfyngu.

Cyffredinol

Llywodraethir yr amodau a'r telerau hyn gan gyfreithiau Lloegr a Chymru. Mae pob anghydfod sy'n codi o'ch defnydd chi o'r gwasanaeth Cyrchwr Codau Post/Cyfeiriadau yn ddarostyngedig i awdurdodaeth neilltuedig llysoedd Lloegr. Os tybir bod unrhyw rai o'r amodau neu’r telerau hyn yn annilys neu ni ellir eu gorfodi am unrhyw reswm (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i'r eithriadau a'r cyfyngiadau a nodir uchod) yna bydd y ddarpariaeth annilys neu na ellir ei gorfodi yn cael ei dileu o'r amodau a'r telerau hyn a bydd y darpariaethau sydd ar ôl yn parhau i fod yn berthnasol. Os yw'r Post Brenhinol yn methu â chymryd neu'n oedi wrth gymryd camau yn eich erbyn y byddai ganddo hawl fel arall i'w cymryd os ydych yn torri'r amodau a’r telerau hyn, yna bydd yn parhau i fod â hawl i gymryd camau o'r fath yn eich erbyn mewn perthynas ag unrhyw dor-rheol o'r fath neu dor-rheol yn y dyfodol.